ŠKOLÁK - Historie aneb jak to všechno bylo (a je)

V roce 1993 neexistoval v České republice jednotný systém informací o síti středních škol, studijních a učebních oborech, použitelný pro poradenství úřadů práce, školského resortu i pro rodičovskou veřejnost. Z iniciativy Úřadu práce v Bruntále proto vznikl počítačový program ŠKOLÁK (dále jen program ŠKOLÁK), jehož cílem bylo:

  • navázat spolupráci úřadů práce se středními školami a školskými úřady,
  • získat kvalitní informace o síti středních škol, jejich studijních a učebních oborech realizovaných vždy v následujícím školním roce,
  • využít získaných informací v poradenském systému jednotlivých úřadů práce, zejména v činnosti Informačních a poradenských střediscích pro volbu povolání.

Koncepce programu vychází z platné soustavy studijních a učebních oborů daných vyhláškami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 354/1991 Sb. O středních školách, vyhláškou č. 187/1992 Sb., kterou se předchozí vyhláška mění a doplňuje, dále z Opatření na řešení problematiky mladistvých a absolventů škol, schválených na jednání vlády České republiky dne 5. května 1993. Svým obsahem je program ŠKOLÁK zaměřen na populaci, která končí povinnou školní docházku, na mladistvé uchazeče o zaměstnání se základním vzděláním, kteří dodatečně chtějí získat kvalifikaci, a na absolventy sředních škol, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci prostřednictvím vyššího odborného nebo nástavbového studia.

V první fázi zavádění programu se zkušebního provozu zúčastnily úřady práce severomoravského regionu, během několika týdnů se zapojily úřady práce z jihomoravského a jihočeského regionu. Program získal podporu MPSV ČR.

V roce 1994 se přidaly ostatní úřady práce v ČR mimo hl. m. Prahu, která se přidala v roce 1996.

Od roku 1996 je tedy k dispozici ucelená databáze středních a vyšších odborných škol v ČR, která se aktualizuje dvakrát ročně, v případě potřeby umožňuje celý systém provést mimořádnou aktualizaci během jediného dne.

V roce 1995 končí vývoj programu z důvodu vývoje nového informačního systému úřadů práce - tento však do roku 1998 ještě není zcela funkční a legislativní změny nutí obnovit technickou podporu a začlenit přechod z klasifikace oborů JKOV na KKOV. Nakonec v roce 1999 vzniká zcelá nový program, který nese název ŠKOLÁK i nadále, číslo verze je však 2.

Co vlastně program obsahuje a jak to všechno funguje - program ŠKOLÁK řeší:

  • způsob sběru dat včetně harmonogramu jejich zpracování až do finální podoby,
  • využití získaných informací pro vydání informačních materiálů, využití získaných informací při pohovoru s uchazečem o zaměstnání, se žákem, případně jeho rodičem,
  • využití získaných informací pro různé výstupní sestavy (administrativní, pracovní, brožurka)

Získaná data úřady práce využívají každoročně k vydávání nejrůznějších informačních brožur základního a středního školství v rámci okresů popřípadě regionů.

Zpět na hlavní stránku!